Regelingen en afspraken

Rondom het vrijwilligerswerk zijn er zaken die voor u als vrijwilliger ook belangrijk zouden kunnen zijn of kunnen worden. Op deze pagina kunt u ze vinden:

Vrijwilligersovereenkomst
klik hier voor een PDF van de Vrijwilligersovereenkomst.

Vrijwilligersreglement
Met het ondertekenen van bovengenoemde vrijwilligersovereenkomst, gaat u ook akkoord met het vrijwilligersreglement. klik hier voor een PDF van het Vrijwilligersreglement.

Over kwaliteit en intentieverklaring kwaliteit
“Noodzakelijk samenspel tussen vrijwilliger en de organisatie VTZ”
De specifieke aard van de inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie van de terminaal zieke vraagt van de vrijwilliger en de organisatie een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarbij wordt juist de heel persoonlijke inzet van de vrijwilliger gevraagd, maar evenzeer is professionaliteit aan de orde. Degene die onze ondersteuning vraagt moet op beide kunnen rekenen. Ook de samenleving kijkt over onze schouders mee: De in 1999 ingestelde Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt eisen aan instellingen voor vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg.

De eigen verantwoordelijkheid van de organisatie VTZ voor kwalitatief goede ondersteuning, komt primair aan bod bij de werving en introductie van vrijwilligers. Ontwikkeling van kennis en vaardigheden komen aan bod in de verplichte introductiecursus en in een aanbod van trainingen.
Dichter bij de dagelijkse uitvoering, zorgt de coördinator ervoor dat via persoonlijke contact en maandelijks overleg voldoende gelegenheid is voor regelmatige evaluaties.

Als vrijwilliger sta je er dus niet alleen voor, maar dit neemt niet weg dat je in het feitelijke contact, op jezelf aangewezen bent. Dat maakt dat zowel de zieke en diens naasten, als de organisatie VTZ, afhankelijk is van de manier waarop de vrijwilliger persoonlijk invulling geeft aan de inzet. Daarmee ligt de essentie van ons werk in handen van de vrijwilliger.

De eigen verantwoordelijkheid die de vrijwilliger daarmee op zich neemt moet duidelijk zijn voor vrijwilliger en de organisatie VTZ, zodat beide elkaar daar ook op kunnen aanspreken en zich naar buiten kunnen verantwoorden.

Als het gaat over kwaliteit is vrijwilliger en de organisatie VTZ dus wederzijdse afhankelijk van elkaar.

Het is van belang van tijd tot tijd stil te staan bij deze wederzijdse afhankelijkheid als het gaat over de kwaliteit die van ons verwacht mag worden. Het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst is zo’n natuurlijk eerste moment. We onderstrepen dat middels het onderschrijven van de Intentieverklaring Kwaliteit als onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst.

Op geregelde evaluatiemomenten zal hier verder aandacht aan geschonken worden.

Intentieverklaring kwaliteit

Met het ondertekenen van eerder genoemde vrijwilligersovereenkomst, gaat u ook akkoord met de intentieverklaring kwaliteit. klik hier voor een PDF van deze intentieverklaring.

Trainingen
Tijdens de introductietraining wordt kennis gemaakt met het werk als vrijwilliger in de terminale zorg thuis. Deze training wordt verzorgd door een van de coördinatoren.
Reflectie op de eigen positie , overtuigingen en handelen als vrijwilliger in relatie tot de cliënt, mantelzorger en beroepsmatige hulpverlener is iets dat iedere keer weer gevraagd zal worden. Op welke wijze geef je invulling aan “Er Zijn” als Essentie van de ondersteuning die je als vrijwilliger wordt geacht te geven.

In de cursus wordt aandacht geschonken aan een aantal belangrijke zaken zoals:

 • communicatieve vaardigheden
 • verwerking eigen verlieservaringen
 • helderheid over eigen rol en positie als vrijwilliger terminale zorg
 • reflecterend en lerend vermogen
 • lichamelijke verzorging van de cliënt
 • organisatie van het vrijwilligerswerk VTZ

De introductietraining is een noodzakelijk stap in de werving-en selectieprocedure om wederzijds te kunnen bepalen of het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst een goede zaak is.

Individuele coaching door de aangewezen coördinator zorgt voor de nodige ondersteuning wanneer u eenmaal ingezet wordt.

De maandelijkse groepsbijeenkomst en/of themabesprekingen onder leiding van de coördinator bieden mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen en vragen daaromtrent. De ingebrachte ervaringskennis van collega-vrijwilligers is daarbij een extra ondersteuning.

Trainingen buiten de deur worden verzorgd door VPTZ Nederland.
Mensen uit het veld met jarenlange ervaring op dit gebied verzorgen deze trainingen. De uitwisseling van kennis en ervaring met vrijwilligers elders uit het land blijkt vaak een extra verrijking.
Veel vrijwilligers hebben ondertussen deelgenomen aan een of meer trainingen uit het landelijk aanbod. Informatie en aanvraag lopen via de coördinator.
Een overzicht van het landelijk aanbod vindt u via www.vptz.nl

De vrijwilligersverzekering
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de Gemeente Rotterdam bij Centraal Beheer de Maasstadpolis afgesloten . De Rotterdamse Vrijwilligersverzekering is een gratis WA-en Ongevallenverzekering voor individuele vrijwilligers.
Gedekt worden:

 • ongevallen die een vrijwilliger overkomen op weg van huis naar het vrijwilligerswerk, tijdens het vrijwilligerswerk en op weg van vrijwilligerswerk naar huis- en dan niet via een lange omweg.
 • wettelijke aansprakelijkheid: wanneer een vrijwilliger iets doet of nalaat iets te doen en iemand anders lijdt daardoor schade, dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering.

Voor deelnemers aan door vrijwilligers georganiseerde activiteiten geldt een secundaire dekking: wanneer een deelnemer geen eigen WA-verzekering heeft kan gebruik gemaakt worden van de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering. Schade aan of door auto’s waarin vrijwilligers rijden is altijd uitgesloten van de dekking. Schade van of aansprakelijkheid jegens inzittenden van auto’s waarin vrijwilligers rijden valt onder de eigen autoverzekering, nooit onder de vrijwilligersverzekering. Het bovenstaande wordt als globale informatie verstrekt: er zijn beperkingen van kracht. Aan deze informatie zijn geen rechten te ontlenen. Bindend zijn alleen de polis en de polisvoorwaarden. Meer informatie via de coördinator en schadezaken@rotterdam.nl . De vrijwilliger kan direct rechtstreeks bij de gemeente terecht.

Onkostenvergoeding
De volgende onderdelen komen in aanmerking voor declaratie:

 • Tram- bus-metro vergoeding volgens huidige OV-kosten.
 • Vergoeding voor de auto per kilometer € 0,27.
 • Fietsvergoeding per dag € 1,09.
 • Bromfiets/scooter  per dag € 1,91.
 • Voor het werk noodzakelijke telefoongesprekken,
  per gesprek € 0,34.

Een declaratie wordt ingediend bij de coördinator, die voor de verdere afhandeling zorg draagt.

Download hier een declaratieformulier.pdf

Onkosten en de fiscus

De onkosten vergoedingen die VTZ Rotterdam toepast worden verstrekt zonder dat de belastingdienst daarnaar vraagt. Opgave aan de fiscus is niet nodig. De belastingdienst gaat er van uit dat de vergoeding bedoeld is voor de gemaakte kosten die de vrijwilliger voor het uitoefenen van het vrijwilligerswerk maakt.

Klachtenbehandeling
Klachtenregeling van toepassing op klachten van een cliënt, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, de mantelzorger of iemand die namens een overleden cliënt een klacht indient.

Algemeen We staan open voor suggesties voor verbeteringen. Maar het kan dan soms toch gebeuren dat er iets mis gaat. De klachtenregeling voorziet dan in de mogelijkheid om het eventueel tekortschieten op zorgvuldige wijze te behandelen.

Bij voorkeur dient de klager zich in eerste instantie mondeling te wenden tot, dan wel doorverwezen te worden naar, de vrijwilliger op wiens dienstverlening de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Leidt dit mondelinge overleg niet tot een oplossing, dan zal de betrokken coördinator de klager bemiddeling aanbieden.

De formele interne procedure is geregeld volgens de klachtenprocedure die is opgesteld door de landelijke VPTZ. (onderdeel van het Organisatiehandboek VPTZ). Op verzoek zal deze worden uitgereikt.

Landelijke klachtencommissie Een intern niet afgehandelde klacht kan worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Taak, samenstelling en werkwijze zijn geregeld in het Organisatiehandboek VPTZ

Klachten van vrijwilligers of coördinatoren
Bij voorkeur dient de klager zich eerst mondeling te wenden tot, dan wel doorverwezen te worden naar de verweerder om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Leidt dit mondelinge overleg niet tot een oplossing dan zal de directeur ( voor zover niet verweerder) de klager bemiddeling aanbieden.

De formele interne procedure is geregeld volgens de klachtenprocedure die is opgesteld door de landelijke VPTZ. (onderdeel van het Organisatiehandboek VPTZ). Zie www.vptz.nl met gebruik van inlogcode.

Landelijke klachtencommissie Een intern niet afgehandelde klacht kan worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Taak, samenstelling en werkwijze zijn geregeld in het Organisatiehandboek VPTZ

Terug naar boven