Organisatie

Meer dan 30 jaar geleden is dit vrijwilligerswerk in Rotterdam ontstaan als antwoord op de vraag naar dit soort ondersteuning vanuit de thuiszorg. De Stichting VTZ-Rotterdam is in 1986 opgericht en heeft als zelfstandige stichting verder vorm en inhoud gegeven aan het oorspronkelijke initiatief.

Kenmerkend voor de organisatie is de belangrijke positie van de vrijwilliger.
Zij geven inhoud aan de doelstelling waar de Stichting voor staat : ER ZIJN voor de terminaal zieke en diens familie.

De Organisatie is vooral faciliterend aanwezig om de inzet van de vrijwilliger te regelen en zorg te dragen voor goede begeleiding en de benodigde scholing en opleiding om dit werk kwalitatief verantwoord uit te kunnen voeren.

Binnen de organisatie zijn twee beroepskrachten als coordinator werkzaam.
Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de inzet, waarin het accent ligt op een goede match tussen de client en familie en de in te zetten vrijwilliger. Zij dragen verder zorg voor het wel en wee van de vrijwilliger in het licht van het te verrichten vrijwilligerswerk. Dat betekent veel aandacht voor de persoon van de vrijwilliger in persoonlijk overleg. Naast persoonlijk overleg organiseert iedere coordinator regelmatig teamoverleg met zijn/haar vrijwilligers.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de coordinator is het relatiebeheer: Het is nodig om regelmatig verwijzers te wijzen op de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers in de thuissituatie. Anders dan met name de algemene bekendheid van het hospice is ons werk anoniem en speelt zich af in de intimiteit van de thuissituatie van de zieke.

De zorg voor selectie , introductie , opleiding en scholing berust eveneens bij de coordinator.

Wij werken met een team Noord en een team Zuid.
Onderling wordt voor elkaar waargenomen bij afwezigheid.

De directeur zorgt voor de beleidsontwikkeling, financien en het personeelbeleid en de algemene coordinatie . Hij draagt zorg voor voldoende overleg en afstemming met de coordinatoren. Gezien de deeltijdbetrekkingen van ieder is de afspraak dat wekelijks een dagdeel samengewerkt wordt op kantoor.
Uit hoofde van de stichtingsvorm is de directeur tevens bestuurder. Inschrijving bij de kamer van koophandel vloeit hier uit voort. Een Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op de gang van zaken. Een en ander is statutair vastgelegd. De Raad van Toezicht en Directeur komen 4 keer per jaar voor overleg bij elkaar.

Belangrijke relaties zijn:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam. VTZ-Rotterdam is lid van dit netwerk waarin het wel en wee van de palliatieve zorg in Rotterdam aan de orde komt,cq. gesteld kan worden.
VPTZ Nederland. De landelijke belangenorganisatie waar we lid van zijn . Naast belangenbehartiging richting VWS ,en beschikbare kennisbronnen palliatieve zorg, kan ook gebruik gemaakt worden van aangeboden opleidingen voor vrijwilligers en coordinatoren Vrijwilligerswerk Rotterdam is de link met het gemeentelijke beleid op het gebied van vrijwilligerswerk.

De Stichting is voor haar financien in grote mate afhankelijk van de subsidieregeling Palliatieve en Terminale Zorg van VWS. De essentie van die regeling bestaat uit een tegemoetkoming in de coordinatiekosten.

Sinds 2017 zijn we in het bezit van het keurmerk “Goed Geregeld “. Dit keurmerk is landelijk erkend als keurmerk voor vrijwilligersorganisaties en heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.

Om extra faciliteiten te kunnen organiseren moet gebruik gemaakt worden van werving van fondsen. De Stichting Vrienden van de VTZ-Rotterdam ondersteunt dergelijke extra activiteiten.

Beide Stichtingen hebben een ANBI-verklaring waardoor doneren fiscaal interessant gemaakt wordt.

Hieronder vind u het jongste financieel jaarverslag.
financieel verslag 2018