Jaarverslag 2018

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2018 aan van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam (VTZ).

De Stichting heeft tot doel thuis of in een vertrouwde omgeving hulp en ondersteuning te verlenen aan ernstig zieke en stervende mensen, alsmede aan hun directe omgeving.
Dit gebeurd door de inzet van vrijwilligers ter ondersteuning of vervanging van de mantelzorg.
VTZ wil dit realiseren door:
• het geven van voorlichting over thuis sterven
• het werven, selecteren, scholen en inzetten van de vrijwilligers
• samenwerken met instanties en groepen die op hetzelfde of aanverwante terrein werkzaam zijn.
Kortweg: de stichting wil ‘er zijn’ voor de ernstig zieke medemens, om de familie even te ontlasten, om tijd – rust en aandacht te bieden, voor een vertrouwd gesprek of een luisterend oor en om te doen wat op dat moment nodig is.

De stichting wordt bestuurd door een directeur.
Voor de uitvoering van de activiteiten zijn twee coördinatoren verantwoordelijk waarbij ieder van hen verantwoordelijk is voor de inzet van de vrijwilligers in een deel van Rotterdam. Het werkgebied is gesplitst in Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid.
De vrijwilligers en de coördinatoren van de VTZ hebben ook in 2018 weer veel inzet, aandacht en ondersteuning geleverd. Dit wordt gedaan met grote betrokkenheid bij de situatie van de zieken en hun omgeving. Wij hopen u met dit jaarverslag een beeld te geven van de inzet en geboden ondersteuning door de medewerkers vrijwilligers van VTZ.
Het spreekt vanzelf dat wij ook in dit verslag onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor alles wat zij doen voor de VTZ maar vooral voor de medemens.

De VTZ heeft een Raad van Toezicht van 5 personen. Deze raad houdt toezicht en adviseert de directeur omtrent het gevoerde beleid en de financiële ontwikkelingen.

FEITEN EN CIJFERS
In 2018 zijn er 95 verzoeken voor ondersteuning geweest.
Daarvan zijn 76 aanvragen gehonoreerd.
Dit heeft geleid tot een inzet van 1773 uur.
Bij 19 situaties was sprake van verzoek waarbij het niet geleid heeft tot inzet.
Dit komt bijvoorbeeld omdat de patiënt inmiddels was overleden of opgenomen in een ziekenhuis of hospice.De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 75 jaar waarbij de jongste cliënte 15 jaar was en de oudste 98 jaar.
Bij bijna alle aanvragen en ondersteuning heeft overdag plaatsgevonden in de thuissituatie van de cliënt. In 1 situatie is er gewaakt tijdens de nacht.

Niet geregistreerde inzet in 2018: 25 cliënten. De inzet bij deze cliënten was in 2017 al geregistreerd waarbij de ondersteuning in 2018 is voortgezet.

2 vrijwilligers hebben de beginnerscursus gevolgd
2 personen zijn vanuit deze cursus doorgestroomd naar naar de inzet bij gezinnen
8 vrijwilligers hebben de vervolgcursus gevolgd bij het landelijk steunpunt Palliatieve Zorg.

In totaal zijn er 32 vrijwilligers actief

In 2018 zijn 12 vrijwilligers gestopt met hun werk voor de VTZ. Hiervan zijn 2 vrijwilligers overleden. Deze waren tot het laatst intensief betrokken bij de cliënt en hun mantelzorger. Beide vrijwilligers waren ook actief als leden van de vrienden van VTZ.
Een aantal vrijwilligers is terug in het arbeidsproces. Combineren van een nieuwe baan en het vrijwilligerswerk blijkt niet mogelijk.
Anna Huf is op feestelijke wijze in het zonnetje gezet omdat zij 20 jaar betrokken is bij de VTZ als enthousiaste vrijwilliger.

Omdat het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers zal in 2019 de werving van nieuwe vrijwilligers hiervoor bijzondere aandacht krijgen.

VERWIJZINGEN
60% van de verzoeken komt via de oncologische en wijkverpleegkundigen van de Laurens Thuiszorg
15% via de oncologische en wijkverpleegkundigen van Aafje Thuiszorg
5% via andere thuiszorgorganisaties
20% via de mantelzorg, ziekenhuis of maatschappelijke ondersteuning.

DEELNAME EXTERNE BIJEENKOMSTEN DOOR DE COÖRDINATOREN
Naast het coördineren van het vrijwilligerswerk worden ook contacten onderhouden met de professionele en informele zorg. Het bijwonen en actief deelnemen van de verschillende bijeenkomsten heeft als doel om bekendheid van de VTZ te vergroten en de bijzondere inzet van de vrijwilligers in de terminale fase uit te dragen.

Keten bijeenkomsten Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam . (7 ketens ) + jaarbijeenkomst NPZR.

Deelname vrijwilligerscoördinatoren overleg CVD Schiebroek Hilligersberg en Zinvol Actief Alexander.

Gastlessen EMC aan studenten die een opleiding volgen tot palliatief verpleegkundige.

Deelname Lerende Praktijk Zingeving van Coalitie Erbij Rotterdam.

Het bespreekbaar maken van zingevingsvraagstukken is een belangrijk middel om eenzaamheid gevoelens tegen te gaan.

Er is een presentatie gegeven bij Mantelzorgnetwerk Prins Alexander. VTZ wil eerder in beeld komen bij mantelzorgers. Dit kan o.a. door goede contacten met mantelzorgorganisaties en hospices Ondersteuning in de thuissituatie kan voorafgaan aan opname in een hospice.

Er is ook deelgenomen aan de Internationale dag van de palliatieve zorg. Hier hebben ook vrijwilligers aan deelgenomen.

Het vrijwilligersuitje van Team Noord naar Heyplaat. Na een rondleiding over het RDM terrein was er een lunch in de RDM kantine.

Vrijwilligers hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van het waarderings aanbod van de gemeente Rotterdam. Theater, ballet voorstellingen en concerten in De Doelen worden door de gemeente Rotterdam met korting aangeboden.

VERANDERING VAN DE DIRECTIE
In 2018 heeft dhr. Peter Schreurs na ruim 10 jaar afscheid genomen als directeur van VTZ.
Dhr. Germen Stoffers is per 15 augustus 2018 door de Raad van Toezicht benoemd tot directeur.

De raad van Toezicht bestaat in 2018 uit de volgende leden:
Mw. Karin Vink (voorzitter)
Mw. Merel Cap
Mw. Sonja v.d. Wereld
Dhr. Hans Stravers
Dhr. Ruud Jonkman

Rotterdam, april 2019
Germen Stoffers
directeur VTZ

Het financieel jaarverslag van onze stichting vind u als PDF hieronder.

Financieel jaarverslag 2018

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam – Herkingenstraat 8 – 3086 BE -Rotterdam –
IBAN: NL79 INGB 0656 9133 47 – Kamer van Koophandel: 24280940

Stichting Vrienden van VTZ – IBAN: NL73 NGB 067 567 32
Kamer van Koophandel 24384156